สอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่อง สอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ


            สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ดังรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา (รายละเอียดปรากฏดังแนบ)

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ประกาศสอบราคาถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มบริหารการคลัง สำนักอำนวยการ อาคาร ๑ ชั้น ๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.onec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๔๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 *************************************************************************

ผลการสอบราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท ดับเบิ้ลสเปซ จำกัด