โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา จัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายฯ