การจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อาคาร 1,2 และอาคาร 56 ปี จำนวน 167 เครื่อง