ซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องมัลตีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง