ดำเนินงานโครงการ 5 ปัญญาปราชญ์ : ผู้อารักษ์พรรณพืช