โครงการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมทางการศึกษาไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 7 สะเต็มศึกษาและวัฒนธรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21