โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษษและสมรรถนะในการประกอบอาชีพ