รายงานโครงการเจรจาความร่วมมือไทย – ออสเตรเลีย ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับความรู้และทักษะกำลังคนภาคแรงงานของประเทศไทย

Back Page