สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)

 

OEC Forum ครั้งที่ ๒๑ เรื่อง บุพเพสันนิวาสกับความรู้ทางประวัติศาสตร์
OEC Forum ครั้งที่ ๒๐ เรื่อง รวมพลังสรรค์สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
OEC Forum ครั้งที่ ๑๙ เรื่อง การปฏิรูปครูทั้งระบบ
OEC Forum ครั้งที่ ๑๘ เรื่อง บทบาทการศึกษาเอกชนนอกระบบกับการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
OEC Forum ครั้งที่ ๑๗ เรื่อง การศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ
OEC Forum ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง Inclusive Education in Thailand : Policy to Practice
OEC Forum ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
OEC Forum ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง การพัฒนากาลังคนเพื่อสนองความต้องการของประเทศยุคไทยแลนด์ ๔.๐
OEC Forum ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล
OEC Forum ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง บทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
OEC Forum ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย : ก้าวไกลสู่มาตรฐานอาเซียน
OEC Forum ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)
OEC Forum ครั้งที่ ๙ เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ: ถอดบทเรียนจากนานาชาติสู่ความสำเร็จ
OEC Forum ครั้งที่ ๘ เรื่อง ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสำหรับประเทศไทย
OEC Forum ครั้งที่ ๗ เรื่อง ระบบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
OEC Forum ครั้งที่ ๖ เรื่อง เด็กไทยเก่งอังกฤษได้ : ไม่ใช่เรื่องยาก
OEC Forum ครั้งที่ ๕ เรื่อง เรียนฟรี ใครได้ ใครเสีย
OEC Forum ครั้งที่ ๔ เรื่อง สะเต็มศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐาน (STEM in Basic Education)
OEC Forum ครั้งที่ ๓ เรื่อง ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาในเวทีเศรษฐกิจโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (WEF 2015-2016)
OEC Forum ครั้งที่ ๒ เรื่อง วิกฤติครู : การสอบบรรจุครูไร้คุณภาพจริงหรือ
OEC Forum ครั้งที่ ๑ เรื่อง มองไปข้างหน้าอย่างท้าทาย : บทบาทผู้นำการปฏิรูปการศึกษาของสภาการศึกษา