คณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-ฟินแลนด์ด้านการศึกษา

             ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดินทางเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมด้านการศึกษาไทย – ฟินแลนด์ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดีในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ตลอดจนหารือความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษในช่วงของการจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ และ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อาทิ การผลิตและพัฒนาครูซึ่งประเทศฟินแลนด์มีแนวปฎิบัติที่ดีและได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา แนวทางการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา

             การเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของ Finland University ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ๓ แห่งของประเทศฟินแลนด์ ได้แก่ University of Turku, Tampere University และ Eastern Finland University ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศของฟินแลนด์ โดย Finland University แสดงความยินดีที่จะให้คำปรึกษาและให้ความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่ ตลอดจนการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย

ดาวน์โหลด รายละเอียด เนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่