กอปศ. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เปิดร่าง พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

          วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต  โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา  “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....”

          ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ถือเป็นเป้าหมายใหญ่สุดของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ทาง WWW.thaiedreform.org และในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะมีการประชุม ๒ งาน คือ ๑.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความคาดหวังของเครือข่ายเด็กและเยาวชนต่อการปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ และ ๒.การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากสมัชชาการศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อให้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

          พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ดึงภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่การมีส่วนร่วมแต่หมายความถึงการเป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกคน และหากเรื่องใดที่ภาคเอกชนไม่สามารถทำได้ให้ถือเป็นหน้าที่ของรัฐ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่จัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัย ในส่วนของหลักสูตรแกนกลาง แต่เดิมเป็นการเน้นเนื้อหาสาระและมีความยืดหยุ่นน้อย ในอนาคตหลักสูตรแกนกลางจะต้องเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวสูง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และการมีอาชีพ

          นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ และนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดูแลในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร Big Data เพื่อนำไปสู่การใช้ข่าวกรองทางด้านการศึกษา รวมถึงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากร การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จหรือไม่พิจารณาได้จากผู้จบการศึกษาต้องอ่านออก เขียนได้ มีทักษะในการทำงาน ไม่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ

          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  ได้ระบุเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านงบประมาณของสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับประเด็นหลักที่จะรับฟังความคิดเห็นนั้นมี ๗ หมวด ๘๓ มาตรา ดังนี้ หมวด ๑ หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ หมวด ๓ การจัดการศึกษา หมวด ๔ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมวด ๕ การพัฒนาและกำกับดูแลระบบการศึกษา หมวด ๖ แผนการศึกษาแห่งชาติและทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ และหมวด ๗ คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ

 

 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่