รมช. ศธ. พร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล ณ จังหวัดนครสวรรค์

 

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษาพร้อมด้วยนางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ในการประชุม ครม.นอกสถานที่ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครสวรรค์  

 

 

    ในช่วงเช้าเลขาธิการสภาการศึกษาเดินทางพร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ด้านการจัดการเรียนการสอนที๋บูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning :WIL) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างความรู้ในการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา นอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดในชื่อวิชา "แก้วสารพัดนึก" ซึ่งสกศ.จะได้นำแนวคิดไปประกอบการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติในประเด็นอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาต่อไป

 

 

   ส่วนในช่วงบ่ายวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ เลขาธิการสภาการศึกษาร่วมเดินทางพร้อมคณะ รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ตรวจเยึ่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านการปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ๔.๐ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม new s-curve  และสรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี กำแพงเพ็ชร และพิจิตร ซึ่งรมช.ศธ.มอบนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาปรับตัวให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง