สกศ. จัดเวิร์กช็อป

         วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติ" โดยมีผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งรับผิดชอบงานด้านนโยบายทั่วประเทศ ๑๐๐ คน ร่วมอบรม ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 

 


      ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเเละปฏิรูปการศึกษานำไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อสร้างคนให้มีศักยภาพ สร้างองค์ความรู้เเละเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในอนาคต 

 


     ทั้งนี้ แผนมีเป้าหมายสำคัญคือ "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาเเละเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละการเปลี่ยนเเปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑" มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์หลักสำคัญ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

     
     ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ กล่าวว่ากระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบการเรียนรู้และวิถีชีวิต อาชีพแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ควรมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น คิดค้นวิจัยข้าวพันธุ์ใหม่ที่สามารถรักษาโรคได้ อาทิ ข้าวพันธุ์ กข สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ อาทิ Grab Taxi เรียกแท็กซี่ผ่านแอพฯ นั้นคือใช้ความคิดต่อยอดธุรกิจได้ Trivago สร้างแอพฯ จองที่พัก ฯลฯ ทำอย่างไรให้เกิดมูลค่าจากสิ่งเดิมที่มีและสร้างรายได้มากขึ้น 


     นอกจากนี้ สมรรถนะของเด็กไทยต้องเร่งสร้างทักษะของเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ คือการเรียนรู้ ๓R ๘C ตลอดชีวิต เพื่อบรรลุการสร้างมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติเป็นภาพที่ชัดเจนของเด็กไทยในอนาคต ๒๐ ปี ภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญ ๑.บุคคลผู้เรียนรู้ ๒.ผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคม และ ๓.ผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานคนไทย ๔.๐


     "ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด คือหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ทาง สกศ. จึงมุ่งสร้างความเชื่อมโยงแผนการศึกษาแห่งชาติกับแผนของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นหน้าที่ร่วมกันของหน่วยงาน/องค์กรด้านการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคและจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติอย่างเป็นเอกภาพบนความเข้าใจที่ตรงกัน" ดร.ชัยยศ กล่าว


     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นหลักสูตร ระยะ ๒๐ ชั่วโมง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ 
พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้างดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ดร.บุญลือ ทองอยู่ ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร  นายสกนธ์ ชุมทัพ ฯลฯ มาร่วมให้ความรู้และเสริมทักษะด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการจัดทำแผน สามารถเชื่อมโยงสาระหลักของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค/จังหวัด แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่