สกศ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

 

วันนี้(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกลาง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สกศ.

 

 

การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นการพิจารณา คือ การกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแผนรองรับการดำเนินงานตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษาได้จัดทำขึ้น และได้เสนอที่ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้วนั้น ซึ่งประกอบด้วย ๓ แนวทาง คือ ๑) การเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานทำ ๒) การสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือ ผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ  และ ๓) การสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง

 

 

โดยมีการหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมทั้งได้เตรียมการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จากภาคส่วนต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้รับไปพัฒนาข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะรัฐมนตรีประกาศเป็นนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป