สกศ. ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. หารือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์

วันนี้ (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. โดยมี พลโทพิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าร่วมหารือด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ รวมถึงโครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ประสานงาน และขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่