เมื่อวันที่ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)  และรองเลขาธิกาสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ร่วมรดน้ำขอพร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ  ห้องรับรอง อาคารอุดมศึกษา ๒ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

Back Page