วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม  การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ และคำชี้แจงประกอบร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคาดว่าจะนำร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... เข้า ครม. ให้ทันปลายเดือนเมษายนนี้ นอกจากนี้ กอปศ. ยังได้จัดพิธีรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ อีกด้วย

Back Page