วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๑) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สกศ. ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการคงรักษาประเพณีไทยอันดีงาม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

         ในงานมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำปีสำนักงานฯ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหาร ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ดร.วิชัย ตันศิริ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธงทอง จันทรางศุ นางสาวมยุรี จารุปาณ ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ และนางประพีร์พรรณ โพธิ์กระจ่าง จากนั้น ดร.ประเสริฐ ณ นคร กล่าวอวยพรในโอกาสเถลิงศกวันขึ้นปีใหม่สงกรานต์ไทยแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สกศ

 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่

Back Page