รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง

 

           เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ.ชลบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จ.ระยอง 

 

           การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จ.ชลบุรี จากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของเทคโนโลยีพระนครเหนือ จ.ระยอง ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานจัดการศึกษาสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนสู่การผลิตกำลังคนที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงาน สู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่