กอปศ. เปิดประชุมต้นปี ๖๑ พิจารณาบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปฏิรูปการศึกษา

 

 

        วันนี้ (๓ มกราคม ๒๕๖๑) ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสิปปนนท์เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

          การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา การนำเสนอบทบาทและรูปแบบของภาคประชาสังคมระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และพิจารณากรอบการดำเนินงานร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...


 
 
 
 
 
 

 
       ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา กล่าวโดยสรุปว่า ในอดีตเราใช้ระบบของรัฐในการจัดการศึกษาเป็นหลัก และมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษาด้วย ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้หากมองการมีส่วนร่วมแค่ภาครัฐกับภาคเอกชนคงไม่เพียงพอ เราต้องมองกลไกที่เป็นไปได้ นั่นคือ ภาคประชาชน ได้แก่ สมัชชา และภาคีต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยต้องศึกษาว่าควรมีกลไกอย่างไรที่จะทำให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ ทั้งนี้จะมีการศึกษาต้นแบบตัวอย่างที่ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแนวทาง และในส่วนของ ร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... นั้นอาจจะมี ๑ – ๒ มาตรา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคประชาชนในการปฏิรูปการศึกษาด้วย

          ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวเสริมว่า การศึกษาช่วงระยะหลังมามีภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ทำอย่างไรให้การรวมตัวของภาคประชาชนเกิดเป็นผลจริงจัง อย่างเป็นรูปธรรม จึงคิดว่าน่าจะมีตัวเชื่อมระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ โดยอาจจะต้องมีกลไกในการเชื่อมโยง ที่ประชุมจึงได้ฝากให้นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ในฐานะที่มีประสบการณ์ทางด้านภาคประชาชนมานาน ไปศึกษา รวบรวม ข้อมูล ของภาคประชาสังคมว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ และถ้าหากมีการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาระดับชาติขึ้นมาภาคประชาชนจะมีบทบาทอย่างไรในแต่ละระดับทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล