ประชุม กอปศ. ครั้งที่ ๓๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ ๓๐ โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) และที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

การประชุมครั้งนี้มีวาระพิจารณาสรุปผลการประชุมข้อคิดเห็นจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และ กอปศ. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของ กอปศ. รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานสื่อสารสังคมทั้ง ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการมหกรรมร่วมใจเดินเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ๒) โครงการอิสระทางความคิดเนรมิตปฏิรูปการศึกษา และ ๓) โครงการขอบคุณสื่อมวลชน