กอปศ. นัด ๒๙ ผนึกกำลังชี้เป้าหมายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปต้องชัดเจน

 

วันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา และนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา และประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาสัญจร ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน จังหวัดอยุธยา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธาน 

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีการประชุมสร้างความเข้าใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และมาตรการของอนุกรรมการแต่ละคณะ มุมมองการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจสู่แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างด้านการศึกษา และวันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๒๙ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับ เรื่อง สรุปเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ของการปฏิรูปการศึกษา สรุปยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดย กอปศ. ได้ร่วมกันทำ workshop จนเห็นผลลัพธ์ของเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน รวมถึงได้ข้อสรุปถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานตามเวลาในอายุการทำงานของ กอปศ. และสิ่งที่ต้องกำหนดไว้ทำในระยะต่อไป