สกศ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ครั้งที่ ๓

 

          วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


           ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อมูลและข้อคิดเห็น ๒ ประเด็นสำคัญ คือ ๑) (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ๑) การจัดการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ๒) การพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ การอบรมเลี้ยงดู และบทบาทของครอบครัว ๓) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ๔) การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด ๕) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย ๖) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และ ๗) การบริหารจัดการ การสร้างกลไก การประสานการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะอย่างหลากหลาย เช่น ควรมีการกำหนดระดับความสำคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงจุดเน้นสำคัญให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ การกำหนดกลุ่มของเด็กให้มีความครอบคลุมและชัดเจน การให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
          ๒) (ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... สำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒) ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ ๓) คุณภาพของเด็ก ขณะนี้ได้มีการออกแบบ (ร่าง) แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อให้แบบบันทึกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปใช้ พร้อมผลักดันให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเร่งเชื่อมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัยบูรณาการร่วมกับระบบสารสนเทศภาพรวมของประเทศ (Big data) โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะ ๑ การสำรวจข้อมูลระดับกระทรวง ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมทั้งสิ้น ๕๒ ฐานข้อมูล โดยใช้เลขประชาชน ๑๒ หลักเป็นฐานเชื่อมโยงข้อมูล ระยะ ๒ การทดลองนำร่องการใช้ข้อมูล (Pilot test) ในจังหวัดที่มีบูรณาการร่วมกัน และหาช่องว่าง (Gap) ของตัวชี้วัด และระยะที่ ๓ พิจารณาข้อมูลเพื่อวางระบบให้สมบูรณ์และขยายผลการใช้ทั่วประเทศ สร้างให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านกระดานสรุปข้อมูล (Dashboard) เพื่อใช้วางแผนการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เน้นย้ำถึงความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการปฏิบัติของ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมและถูกต้อง และภายหลังนำเสนอร่างดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ควรเร่งจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติได้จริง