วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น  ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 
 

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) กล่าวว่า รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของเด็กปฐมวัย ที่จะต้องได้รับการดูแลและพัฒนาทั้งทางด้านของอารมณ์ สังคม สติปัญญา และได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัยมาแล้วสองครั้ง ยุทธศาสตร์ถือเป็นงานหลัก งานสำคัญที่จะนำไปสู่การรับรองในเรื่องมาตรฐาน ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางของอาเซียนด้วย  ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้จัดทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่า และวันนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อนจะนำเข้า ครม. จึงขอให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับแก้ยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำเข้า ครม. และนำไปสู่การปฏิบัติ โดยท่านรองนายกยังให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมในเรื่องของสวัสดิการพนักงานเอกชนกับข้าราชการในการลาคลอดและสิทธิต่างๆ ในการเลี้ยงดูบุตร อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กต่อไปในอนาคต ซึ่งหวังว่าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐

 
 

 

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวโดยสรุปว่า วันนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น  ร่าง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ซึ่งมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธาน ขณะนี้ ร่าง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับร่างนโยบายให้มีความสมบูรณ์ และนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายด้านเด็กปฐมวัยต่อไป

 
 

 

ทั้งนี้นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอการวางแผน ๓ ชนิด คือ แก้ปัญหาเก่า ๑-๓ ปี (Traditional) ใช้วิสัยทัศน์นำ ๓-๕ ปี (Strategic) และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (Futuristic) นอกจากนี้ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถวัดค่าได้ว่าการดำเนินการเป็นอย่างไร จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดดังกล่าว หลังจากนั้นได้นำเสนอวิสัยทัศน์ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ปรัชญา รวมถึงยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑) การจัดและการให้เด็กเข้าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒) การพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อแม่ การอบรมเลี้ยงดู และบทบาทของครอบครัว ยุทธศาสตร์ที่ ๓) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ ๔) การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕) การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๖) การวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๗) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

 
 

 

ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับแก้ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนนำเข้า ครม.

Back Page