กอปศ. ระดมความเห็นสื่อเพื่อร่วมปฏิรูปการศึกษา

 


วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พบผู้บริหารสื่อ ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อมวลชน โดยเฉพาะทีวีดิจิตอล ที่ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประชาชน และทุกภาคส่วน ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในครั้งนี้ จึงได้เรียนเชิญผู้บริหารสื่อทีวีดิจิตอลร่วมหารือ ในการพิจารณาการเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ทางสื่อโทรทัศน์ดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวที่จะปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยให้สำเร็จ