กอปศ. นัด ๒๐ ถกร่างพรบ. กองทุนฯ เตรียมเปิดเวทีรับฟังภาคเหนือ

 

วันนี้ (วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมครั้งที่ ๒๐ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการสภาการศึกษา และดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ... และการพิจารณาข้อเสนอจากงานวิจัยการพัฒนาระบบการศึกษาของนานาประเทศของ แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ประเทศไทย (McKinsey & Company) ที่ปรึกษาด้านการศึกษา และเตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเรื่องกองทุนฯ ในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐