วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  เลขาธิการสภาการศึกษา นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเทอดไทย  อ. แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอนุชิต  ไทยรัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทย ผู้บริหารของโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ

 

 

 

 

          โรงเรียนเทอดไทยได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล มีเอกลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ หลากหลายชาติพันธุ์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนปฐมวัย ๑๙๐ คน ประถมศึกษา ๗๗๘ คน  มัธยมต้น ๔๘๖ คน มัธยมปลาย ๓๐๗ คน  รวมนักเรียนทั้งหมด ๑,๗๖๑  คน โดยมีนักเรียนจากหลายชาติพันธุ์ อาทิ จีนฮ่อ  ไทยใหญ่  ม้ง  มูเซอ  ลัวะ อาข่า ไทยลือ  ลีซอ เป็นต้น  มีครูรวมทั้งหมด ๙๘ คน

 

 
   
   
   
 
 
 
 
 

           โรงเรียนเทอดไทยเป็นโรงเรียนต้นแบบในหลายด้าน ได้แก่ เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ โรงเรียนวิถีพุทธ  สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาในสาขาช่างไฟฟ้า สาขาอาหารและโภชนาการ เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เรียน  และเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่เน้นสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ความพอเพียง มีน้ำใจต่อตนเองและผู้อื่น  ทั้งยังมีกิจกรรมขับขานประสานเสียงซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนนักเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาทิ ระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

 

         นอกจากนี้โรงเรียนบ้านเทอดไทยยังเป็น ๑ ใน ๑๕๕ โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๔  ซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชที่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุน โดยมีองค์มนตรีเป็นผู้ดูแลและที่โดดเด่นคือเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ จนเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงของโรงเรียนใกล้เคียง

 

 
   
   
 
 

 

 

Back Page