วันนี้ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จัดประชุมครั้งที่ ๑๗ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
          การประชุมครั้งนี้มีการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสัญจร และนำเสนอข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงมีการพิจารณา เรื่อง กรอบเวลาดำเนินการตามตารางการดำเนินการเรื่องการปฏิรูปประเทศของอนุกรรมการชุดต่างๆ พร้อมเร่งยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศของแต่ละอนุให้แล้วเสร็จทันวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และหารือเกี่ยวกับร่างระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการเสนอให้เชิญที่ปรึกษาด้านการศึกษา แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี ประเทศไทย (McKinsey & Company) มาให้ข้อมูลกับ กอปศ. ในวันอังคารที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

Back Page