วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๐  ดร. ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ที่จัดประชุมสัญจร ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบนพื้นที่สูง และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงใน           พระราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอบด้ง และครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน ณ โรงเรียนขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

  
  
  


                วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
ดร. ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ ณ หอประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เป็นประธาน  ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง และแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูที่จัดการเรียนการสอนบนพื้นที่สูง รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ มาพิจารณาและร่วมหาแนวทางแก้ไขเพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาต่อไป  ซึ่งจากการลงพื้นที่และจัดเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ พบว่า  โรงเรียนบนพื้นที่สูง นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องเขียน สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และที่สำคัญนักเรียนทราบว่าการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ แต่โรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูงยังขาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้ และยังพบว่าปัญหาของนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เนื่องจากจำนวนครูไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนจากปัจจัยหลายประการ เช่น งบประมาณน้อย ทั้งยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างการบริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูงที่ไม่เอื้ออำนวยกับสภาพของโรงเรียน รวมถึงปัญหาในเรื่องเกณฑ์การวัดและประเมินผลของโรงเรียน

 

  
   
   


จากนั้น เลขาธิการสภาการศึกษา นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเทอดไทย  อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอนุชิต   ไทยรัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทย ผู้บริหารของโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านเทอดไทย เป็นบนดอยที่เป็นโรงเรียนดี ศรีตำบล และมีผลงานสถานศึกษาดีเด่นในหลายด้าน อาทิ เป็นสถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา โรงเรียนอนุบาลต้นแบบ และที่โดดเด่นคือเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

   

 


Back Page