เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดงาน “มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง ปฐมวัยสร้างชาติ โดยมีนายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

              พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวโดยสรุปว่า รัฐบาลได้มีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้มีการกำหนดจุดเน้น และประเด็นพัฒนาหลักเพื่อเตรียมพร้อมด้านกำลังคน และเสริมศักยภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง จากการศึกษาวิจัยพบว่าการลงทุนกับเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว โดยให้ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคต ๗-๑๐ เท่า จากความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงมีการกำหนดกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษา และครอบคลุมศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๕ มาตรา ๕๔ ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และวรรค ๒ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรค ๑ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

 
 
               ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ๐-๕ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ขึ้นเป็นครั้งแรก และพัฒนาเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) ซึ่งปัจจุบันมีการขับเคลื่อนในหลายประการ เช่น จัดทำมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กแห่งชาติ การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งต่อจากโครงการหนังสือเล่มแรก การให้ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย การตั้งศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการ และการพัฒนาสื่อเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล เลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ปลอดภัย สามารถเรียนรู้ และได้รับการส่งเสริมการพัฒนาเต็มศักยภาพทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และได้เรียนรู้ อย่างมีความสุข

 
 
               ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนตลอดทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในมาตรา ๕๔ และได้กำหนดในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ. ศ. ๒๕๕๓  เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาและครอบคลุมถึงศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ทั้งนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๕๑ จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) โดยมีรัฐมนตรีเป็นประธาน  และมีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานและบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จึงได้จัดงาน “มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติขึ้น” เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานด้านปฐมวัยของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยต่อสาธารณชน โดยบูรณาการการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              หลังจากนั้น มีพิธีประกาศเจตนารมย์ “ประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” โดย ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป) ร่วมประกาศเจตนารมย์กับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ผู้ประกอบการ  UNICEF และสื่อมวลชน

 

 
 
 
 
 
 


            ในงานยังมีการบรรยายให้ความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ “รอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียนอนุบาลสู่ประถมศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยศวีร์ สายฟ้า  “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐” โดย รองศาสตราจารย์  ดร. พัชรี ผลโยธิน และ “อ่านแต่เล็ก  เด็กฉลาด สมรรถนะดี” โดยนายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป และยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปฐมวัย  ๕ โซน คือ ๑) อนาคตปฐมวัยอนาคตชาติ โดย ก.พ.ป. ร่วมกับสมาคมอนุบาล ๒) หัวใจสำคัญของการพัฒนาปฐมวัย โดย กลุ่ม Thailand EF partnerships  ร่วมกับ OKMD ร่วมกับ สสวท. ๓) คิด Smart สู่ Smart kids” โดย กรมอนามัย ร่วมกับสถาบันราชานุกูล ๔) มหัศจรรย์การอ่าน : ฐานพลังเด็กไทย ๔.๐ โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และ ศูนย์ประสานงานอ่านยกกำลังสุข ๕) นวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย โดย อปท. ร่วมกับ สช ร่วมกับ กทม. และ พม.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่ 


Back Page