วันนี้ (วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๐) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ครั้งที่ ๑๕ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 

การประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด ของอนุกรรมการเด็กเล็ก อนุกรรมการกองทุน อนุกรรมการครูและอาจารย์ อนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน และอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงมีการพิจารณาการแยกอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคม เป็น ๒ คณะ คือ อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น และอนุกรรมการสื่อสารสังคม และมีการพิจารณาเรื่องของแนวคิดการจัดการสถานศึกษา และข้อเสนอโรงเรียนนิติบุคคล (องค์กรมหาชน) ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวคิดและร่วมเสนอแนวทาง หลักการ ร่วมกันเกี่ยวกับโรงเรียนนิติบุคคล และเตรียมพร้อมยกร่าง พรบ.องค์กรมหาชน 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ กอปศ. ได้ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสัญจร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปเก็บข้อมูลที่โรงเรียนบ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่ เพื่อดูกิจกรรมการเรียนการสอนและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนขอบด้ง 


 
 
 
 
 
 

Back Page