ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

 

          วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.นราพร จันทร์โอชา  รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าร่วมการประชุม


          การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก คณะอนุกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน คณะอนุกรรมการโครงสร้าง และคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสังคม และประธานได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และฝากให้คณะอนุกรรมการแต่ละชุดเตรียมเสนอเรื่องที่ต้องดำเนินการ และเดินหน้าสร้างกฎหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษา 


          ดร.นราพร จันทร์โอชา  รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กล่าวถึงปัญหาของการศึกษาไทยว่าปัญหาใหญ่สุด คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรงเรียนเป็นหน่วยงานสำคัญในการจะปฏิรูปโดยมีนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญ อีกทั้งครูผู้สอนจบไม่ตรงตามสายวิชาที่ตนเองสอน เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรครู จึงเป็นที่มาของการตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในปี ๒๕๓๘ ซึ่งได้รับพระราชทานทุนประเดิม ๕๐ ล้านบาท จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มูลนิธิฯ เริ่มออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนไกลกังวลในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มี ๑๕ ช่อง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ทั้งเว็บไซต์ ระบบดาวเทียม Learning on mobile และ off-line hard disk โดยผลตอบรับค่อนข้างน่าพอใจเพราะผลการประเมินครู นักเรียน ดีขึ้น นอกจากนี้ยังฝากเรื่องการใช้เทคโนโลยีของเด็ก และการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนไม่ใช่เพียงแค่การติดป้ายหน้าโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียน ๔.๐ แต่ควรปฏิรูปและบูรณาการการเรียนการสอนให้เป็น ๔.๐ ด้วย ซึ่งเด็กต้องมีกระบวนการเรียนรู้  จดจำ เข้าใจ วิเคราะห์เป็น รู้จักนำไปประยุกต์ใช้ สามารถประเมินผล และมีความคิดสร้างสรรค์