ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

 

        วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


 
 

        ที่ประชุมมีประเด็นต่างๆ ได้แก่ ๑) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาพรวมและรายสำนัก/กลุ่ม และรายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ๒) การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๓) รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง และ ๔) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสารสนเทศ รวมถึงการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


 
 
 
 
 

        นอกจากนี้ ในที่ประชุมร่วมกันแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๖๐ ปี ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง ๑๐๑) อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


        การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งต่อไปจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา