คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐


        วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    

 
 
 
 
 


        ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่า กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดอย่างอิสระ ทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ และมีความหวังที่จะปฏิรูป มีรายงาน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ การศึกษาเป็นเรื่องของอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายมาก แต่เทคโนโลยีการสื่อสารจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้สิ่งที่คาดหวังจะสำเร็จได้ นอกจากนี้ยังมีหลักการหนึ่งที่ถูกต้องคือ “เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” แต่ความเป็นจริงเราต้องพูดเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ส่วนหนึ่งมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ความสามารถในการแข่งขันของชาติ และมุ่งไปที่ทุกคนได้มีโอกาสเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้จึงได้ตั้งอนุกรรมการ ๕ ชุดแบ่งกลุ่มจากคณะกรรมการอิสระ ๕ กลุ่มตามข้อกำหนดเป้าหมายหน้าที่วางไว้ รายชื่อดังกล่าวนี้จะมีเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เท่านั้น จะมีเพิ่มเติมอีกครั้งในนัดต่อไป และจะเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมดำเนินการด้วย ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


๑. คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ๖ คน ได้แก่ นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองศาสตราจารย์ดารณี  อุทัยรัตนกิจ  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิชรา  เรืองดารกานนท์  นางเรียม  สิงห์ทร  ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร

๒. คณะอนุกรรมการกองทุน ๘ คน ได้แก่ นายไกรยส  ภัทราวาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ นายปกรณ์  นิลประพันธ์ นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุลศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร  นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล

๓. คณะอนุกรรมการครู ๘ คน ได้แก่ นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ รองศาสตราจารย์ทิศนา  แขมมณี  นางเพชรชุดา  เกษประยูร  นางเรียม  สิงห์ทร นายวิวัฒน์      ศัลยกำธร  รองศาสตราจารย์ศิริเดช  สุชีวะ  นายศุภชัย  เจียรวนนท์

๔. คณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน ๗ คน ได้แก่ นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  รองศาสตราจารย์ดารณี  อุทัยรัตนกิจ  นายตวง  อันทะไชย  รองศาสตราจารย์ทิศนา  แขมมณี  รองศาสตราจารย์นภดล  ร่มโพธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์  รองศาสตราจารย์ศิริเดช  สุชีวะ

๕. คณะอนุกรรมการโครงสร้าง ๘ คน ได้แก่ นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  นายไกรยส  ภัทราวาท  นายตวง  อันทะไชย  นางเพชรชุดา  เกษประยูร  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  นางภัทรียา  สุมะโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  นาคะผดุงรัตน์  นายศุภชัย  เจียรวนนท์

“นอกจากนี้ คณะกรรมการอิสระขอให้ทุกคน ทุกองค์กรได้ตระหนักเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการระดมความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ กำลังจะมีโซเซียลมีเดีย ได้แก่  Line  Facebook  จะตั้งคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งเพื่อจะทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของสังคม แจ้งข่าวคณะกรรมการอิสระชุดนี้” ประธานกรรมการกล่าว