สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลก


        วันนี้ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี บุคคลสำคัญของโลกขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกราชกุลมาลากุล ทายาทเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี และผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


        เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี นามเดิม หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๑๐ เป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ กับหม่อมเปี่ยม ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการกราบบังคลทูลพระกรุณาต่อรัชกาลที่ ๕ ให้แบ่งระดับการศึกษาสยามให้สอดคล้องกับอารยะประเทศ เป็นที่มาของจัดทำ “โครงแผนการศึกษาในกรุงสยามของกรมศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๑” ซึ่งเป็นแผนการศึกษาฉบับแรก   ของประเทศ นอกจากนี้ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้มีส่วนก่อรากฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการก่อตั้งวิทยาลัยเพาะช่างและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรัชกาลที่ ๖ 

 
 


 ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงเสนอชื่อ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีต่อยูเนสโก เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปีเกิด โดยเป็นคนไทยคนที่ ๒๗ ที่ได้รับเกียรติยศนี้


ท่านสามารถดูภาพบรรยาการได้ที่