เลขาธิการสภาการศึกษา มอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และหนังสือสถิติการศึกษา Education in Thailand ในที่ประชุมสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นัดที่ ๔/๒๕๖๐

 

วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) ร่วมประชุมสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ ชั้น ๑ กองบังคับการอำนวยการ รร.นรต. อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

 

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. กรณีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แถลงเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ในส่วนการจัดการศึกษา รร.นรต. ถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาเฉพาะทาง โดยปัจจุบันนอกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีอีกหลายหน่วยงานดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงาน ได้แก่กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และสภากาชาดไทย ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบจัดการศึกษาตามความจําเป็นและความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร โดยการจัดการเรียนการสอนจะมีหลักสูตรที่หลากหลาย 

 
   

 

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวย้ำว่า แผนการศึกษาชาติ ระยะ ๒๐ ปี มีเป้าหมายสำคัญคือคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับกรอบการเตรียมคนไทยของแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี รัฐบาลให้ความสำคัญการพัฒนากำลังคน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บัญญัติไว้ชัดเจนถึงกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   

 

"สิ่งสำคัญที่รัฐบาลเน้นย้ำและให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสอดคล้ิองทิศทางประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเห็นว่านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่ ๆ ที่สำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคม ควรมีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับความต้องการของประเทศ ไม่ใช่แค่อาชีพตำรวจแต่ต้องมีมาตรฐานตำรวจระดับสากลที่นานาชาติยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจสมัยใหม่ต้องสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีความโดดเด่น เช่น กระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน การใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาคลี่คลายคดีอาญาได้อย่างน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ รวมทั้งหากสามารถเขียนหรือสร้างโปรแกรมที่ต่อต้านแฮกเกอร์เจาะระบบต่าง ๆ ได้รวดเร็วและทรงประสิทธิภาพ จะเสริมความแข็งแกร่งและศักดิ์ศรีตำรวจไทยให้เป็นแบบอย่างแก่ตำรวจในอาเซียนและนานาชาติ ต้องหันมาเรียนรู้งานกับตำรวจไทย" ดร.กมล กล่าว 

 

 
   

นอกจากนี้ เลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบชุดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และหนังสือสถิติการศึกษา Education in Thailand จำนวน ๒๔ ชุด แก่กรรมการสภาการศึกษาทรงคุณวุฒิ รร.นรต. และมอบหนังสือดังกล่าวอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ รร.นรต. ต่อไป