สกศ. ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 


                   วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๖๗๙” และกล่าวต้อนรับ คณะครู อาจารย์ นิสิต และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้มีการบรรยายเรื่อง แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา และ ๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย นายสวัสดิ์ ภู่ทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
   
   
   
       
                           หลังจากนั้น นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้นำคณะศึกษาดูงานชมห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สกศ. (OEC Knowledge and Data Center) ชั้น ๒ ณ อาคารกำแหง พลางกูร สกศ. ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านแผน/นโยบายทางการศึกษา งานวิจัย ข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัย ในรูปแบบสื่สาระ อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) และมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยมีรูปแบบการให้บริการ ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) บริการในรูปแบบห้องสมุดเอกสาร และ ๒) บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.