เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การเตรียมการสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐” โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วย นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 
 
 
 
 
 
                      สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา ๒) ใบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ และ ๓) การดำเนินงานการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา ได้แก่ การกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการ การสรรหากรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น และสถานที่ดำเนินการเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนของแต่ละองค์กร 

Back Page