รมช. ศธ. เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด

 

          เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพีธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด” เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดและภาคตามศักยภาพและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากองค์กรหลัก ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

 
   

         หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาจังหวัด” และกล่าวตอนหนึ่งว่า พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ จากหนังสือ ๗ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ว่า “… ข้าราชการชั้นศึกษาธิการเป็นตัวกลไกที่สำคัญที่สุดระหว่างนโยบายส่วนรวมกับราชการในส่วนภูมิภาค ที่จะทำให้การศึกษาของประเทศเป็นปึกแผ่นสำเร็จได้ เมื่อเป็นตัวจักรสำคัญที่อยู่ระหว่างกลางเช่นนี้ ศึกษาธิการจึงต้องมีความสามารถในทางวิชาการอย่างยิ่งและจะต้องมีจิตใจเป็นครูคือผู้ให้เป็นอย่างยิ่ง …”

   
   

         ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนด้วยการศึกษา เป็นอย่างมาก โดยทรงพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง แม้แต่ผู้ที่ด้อยโอกาส และสถานที่ที่ห่างไกล ทั้งที่เป็นชาวไทยภูเขาหรือประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นชายแดนห่างไกลจากการคมนาคม โดยการพระราชทานพระราชทรัพย์ ร่วมสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสอนหนังสือให้แก่พี่น้องประชาชนเหล่านั้น โดยพระราชทานนามว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์” ทรงสร้าง “โรงเรียนร่มเกล้า” ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และในพื้นที่ปฏิบัติการของผู้มีอุดมการณ์ทางการเมือง ทรงตั้ง “โรงเรียนราชประชาสมาสัย” สำหรับบุตรธิดาของผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อน ได้มีโอกาสได้เรียน ไม่ถูกรังเกียจ และอีกหลาย ๆ โรงเรียนที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย

   
 


         ด้าน ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี กับการบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ การดำเนินการช่วงที่ผ่านมาเน้นไปที่การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงต้องช่วยกันจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดต่อไป  การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการนำเอาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดได้มีการยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งว่าควรมีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากขณะนี้มียุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ดังนั้นในแต่ละจังหวัดจะมาทบทวนแผนของตัวเอง เมื่อแผนฉบับนี้สมบูรณ์จะมีการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งในระดับจังหวัด หรือภาคการศึกษา เพื่อให้เป็นแผนแม่บทหรือเป็นทิศทางให้จังหวัดสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาในพื้นที่ของตัวเอง

 
 
 

         แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดมีลักษณะพิเศษ ๒ ประการ คือ ๑) เป็นแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด เนื่องจากแต่ละจังหวัดจะมีทิศทางไม่เหมือนกัน จะต้องสร้างคนให้สอดคล้องกับทิศทางของแต่ละจังหวัด  ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษา แผนนี้จะชี้ให้เห็นว่าในแต่ละจังหวัด เรื่องใดที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดจะมีการเสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในด้านการศึกษายังมีจุดอ่อนในเรื่องใดบ้าง จะได้มีการจัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

   


         การประชุมปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด” ในช่วงเช้า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษาจังหวัด” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การบรรยายพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี กับการบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด” โดย ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา และการอภิปรายเรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดย ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินรายการโดย

 
   
 

         ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
หลังจากนั้น ในช่วงบ่ายมีการชี้แจงกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด” โดย ดร. รังสรรค์ มณีเล็ก และการแบ่งกลุ่มย่อยทำผน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มจังหวัดที่ ๑ – ๕ (ภาคกลาง) และกรุงเทพมหานคร กลุ่มจังหวัดที่ ๖ – ๘ (ภาคใต้) กลุ่มจังหวัดที่ ๙ – ๑๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และกลุ่มจังหวัดที่ ๑๕ – ๑๘ (ภาคกลาง)