สกศ. ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

         วันนี้  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  (ดร. กมล รอดคล้าย)  เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี  ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์   ดร. สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา  นายชาญ ตันติธรรมถาวร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา  พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานฯ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

        สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระการประชุม เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในภาพรวม และรายสำนัก และสถานะงบประมาณของแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐