สกศ. เสริมความพร้อมข้าราชการ จัดประชุมให้ความรู้ “รู้เท่าทันดิจิทัล ห่างไกลภัยไซเบอร์”

 

              เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมเรื่อง “รู้เท่าทันดิจิทัล  ห่างไกลภัยไซเบอร์” เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อจากภัยและความเสี่ยงจากโลกออนไลน์  โดยมี ดร. ฐิติมา  ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “รู้เท่าทันดิจิทัล ห่างไกลภัยไซเบอร์”   ในช่วงบ่ายศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง "แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” ณ ห้องประชุม OEC  Knowledge and Data  Centre  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่