ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบเป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปครูทั้งระบบ

สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้นำข้อมูล เรื่อง (ร่าง) ข้อเสนอสาระบัญญัติใน (ร่าง) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....พร้อมข้อเสนอการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ และการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใน ๑ ปี และอีก ๕ ปีข้างหน้า รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  และเรื่องของครูที่อยู่ในประเด็นการปฏิรูปครูและอาจารย์ ในร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  รวมถึงข้อเสนอของอนุกรรมการครูและอาจารย์ ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ

 

ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ให้ความเห็นว่า การทำข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นการขับเคลื่อนสิ่งที่กำหนดไว้ในมาตราต่างๆ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยให้นำ (ร่าง) ข้อเสนอสาระบัญญัติใน ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปครูและแนวปฏิบัติมาพิจารณา รวมถึงได้ให้หลักการในการพิจารณากฎหมายแต่ละมาตราที่ได้จัดทำขึ้น

 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ทบทวนมติครั้งที่ผ่านมาในการแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดประเด็นต่างๆ ใน (ร่าง) ข้อเสนอสาระบัญญัติในร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปครูและแนวปฏิบัติ จากเดิม ๔ ประเด็น เพิ่มเป็น ๕ ประเด็น ซึ่ง ๔ ประเด็นเดิม คือ ๑.การผลิตครู ๒.การคัดกรองครู ๓.การสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ๔.การพัฒนาครู และประเด็นที่เพิ่มเติม คือ การผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อเสนอนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง