สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

 

          วันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนงานวิจัยเชิงนโยบายการศึกษา โดยมี ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ที่ปรึกษา สกศ. และอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย นางกมลทิพย์ เมฆพุก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวรายงาน นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 


          ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ โดยดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ใช้ในการจัดการศึกษาเรื่อยมา ในอดีตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปการศึกษาจะนึกถึง สกศ. เพราะมีอดีตผู้บริหาร และนักการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดทำองค์ความรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ทำให้การเสนอนโยบายแต่ละครั้งได้รับความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับ

 


          สำหรับการอบรมเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา” ในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร สกศ. รุ่นใหม่ สนใจในการเสนองานวิจัยต่างๆ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายต่อไป และเป็นความคาดหวังสูงมากที่จะเรียกศรัทธาและชื่อเสียงของ สกศ. กลับคืนมา อีกทั้ง ในปัจจุบันอยู่ในช่วงการปฏิรูปประเทศไทย และการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ ซึ่งบทบาทของ สกศ.กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปให้มีอำนาจมากขึ้น โดยเพิ่มบทบาทใหม่เข้ามา เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกลั่นกรองงบประมาณ และการกำหนดนโยบายรวมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกำลังคน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลาการ สกศ. ให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป