เมื่อวันที่ (๕ เม.ย. ๖๑) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ โดยมี ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอสาระบัญญัติใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ และพิจารณา (ร่าง) นิยามในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 


 

Back Page