วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ลงพื้นที่ศึกษาสภาพการดำเนินงานศึกษานำร่องการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (นางเกื้อกูล ชั่งใจ) พร้อมด้วย พล.ท. ดำริห์ สุขพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ที่ปรึกษาโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ สถานศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ ทั้งนี้ การลงพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งในอนาคตมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุน รัฐบาลมีมติเห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาเป็น "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านแรงงาน รวมทั้งมีการนำบุตรหลานแรงงานข้ามชาติเข้ามาสู่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศไทย

 

 

ดังนั้น สกศ. จึงจำเป็นต้องให้หน่วยงานระดับนโยบายได้เห็นสภาพการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อรับทราบปัญหาด้านการจัดการศึกษา และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างยั่งยืน

 

 

ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ มีการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา และติดตามสภาพการจัดการศึกษา คือ กศน.อำเภอแม่สอด โรงเรียนท่าอาจ โรงเรียนอิสลามศึกษา โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) (โรงเรียนปริยัติธรรม) และศูนย์การเรียนรู้ CDC (Children's Development Center) และศึกษาการเรียนการสอนในรูปแบบ Night School

สำหรับวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ศึกษาศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ (มอนิ่งกลอรี)

 

ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนที่ได้ลงพื้นที่มีลักษณะพหุสังคม โดยเฉพาะด้านศาสนา วัฒนธรรม และภาษาที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เนื่องจากมีนักเรียนจากหลายชนเผ่า เช่นกะเหรี่ยง พม่า อิสลาม ม้ง เป็นต้น ความหลากหลายดังกล่าวนี้ การจัดการศึกษาจึงต้องมีการออกแบบหลักสูตรให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เด็กนักเรียนจบแล้วมีอาชีพ มีงานทำ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมสอนความรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Back Page