วันนี้  ๔ เมษายน ๒๕๖๑  ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อ การปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการประชุม เรื่อง “แนวคิดและแนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ศ. ดร. สุพจน์ หารหนองบัว ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและจัดการเรียนรู้  ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส่วนกลาง อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติและประกันคุณภาพการศึกษา
 

Back Page