วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีนางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. และบุคลากรของ กศน. เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

 

 

Back Page