วันนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยนางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และภาควิชาสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำร่างนิยามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหมวด P การศึกษา และผู้แทนนักวิจัยได้นำเสนอร่าง นิยามดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อให้ร่วมกันพิจารณา  ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 

             ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างนิยามกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้กิจกรรมรหัส ๕ หลักใน หมวด P การศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย หมวด P รหัส ๘๕๔๑๐ การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ ๘๕๔๒๑ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเต้นรำ ๘๕๔๒๒ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรี ๘๕๔๒๓  กิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปะ และ ๘๕๔๒๙ การศึกษาด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น รวมกิจกรรมในหมวด P ทั้งสิ้น ๓๓ กิจกรรม เพื่อให้ร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้

 

Back Page