วันนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑) ในช่วงเช้า ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยนางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๓ โดยมี นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์จำนง หนูนิล ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ครูภูมิปัญญาไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำหรับศูนย์การศึกษาดังกล่าว ดำเนินการโดย หมอกีชา วิมลเมธี ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๓ ด้านการแพทย์แผนไทย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งครูภูมิปัญญาไทยจะเป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ รวมทั้งเป็นแบบอย่างและผู้นำด้านวิธีคิด วิธีการเรียนรู้และวิถีประชาธิปไตย หลังจากนั้น รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะ เข้าพบนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพูดคุยหารือถึงสถานการณ์การศึกษาไทยในปัจจุบัน

 

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่
 

Back Page