สกศ.จัดประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี พลเอก พหล สง่าเนตร เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สป.ศธ. สพฐ. สอศ. สกอ. และ สสวท. ได้นำเสนอความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กับแผนของหน่วยงาน ซึ่งทุกหน่วยงานมีการดำเนินงาน/โครงการที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกันกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แล้ว และสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไป คือ ผลลัพธ์ของแผนงานดังกล่าวตอบสนองเป้าหมายของแผนการศึกษาแล้วหรือยัง โดยควรมีการติดตามการดำเนินงาน (monitor) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติของหน่วยงานระดับปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด/เป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อทราบประเด็นปัญหาและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

        

 

         สำหรับการดำเนินงานในระยะสั้น (quick win) อนุกรรมการฯ เห็นควรติดตามการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญจำเป็น อาทิ การศึกษาเพื่อการอาชีพ การศึกษาเพื่อความมั่นคง ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร เป็นต้น ซึ่งในการประชุมต่อไป จะเริ่มต้นพิจารณาเรื่องการศึกษาเพื่อการอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาบัณฑิตตกงาน/ว่างงานในปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ อนุกรรมการฯ จะได้จัดทำ mid-year report เพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูลและตระหนักถึงบทบาทการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันผลักดันต่อไป